Nyheder

Evalueringsrapport af brand på Holbæk sygehus 5. juni 2018, udarbejdet af Vestsjællands Brandvæsen.

Hvis der skulle være behov for opklarende spørgsmål til rapporten kan Myndighedschef Lasse E. Hansen kontaktes på lasse.hansen@vsbv.dk

 

Pressemeddelelse

 

Vestsjællands Brandvæsen ophæver afbrændingsforbud i alle 5 ejerkommuner

Med baggrund i vejrudviklingen i de seneste døgn som har budt på store mænger regn, har Vestsjællands Brandvæsen besluttet at ophæve afbrændingsforbuddet for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner.

Afbrændingsforbuddet ophører d. 14. august 2018 klokken 18.00.

Der har siden 04. juli 2018 været afbrændingsforbud gældende i ovenstående kommuner. Afbrændingsforbuddet har betydet, at al afbrænding har været forbudt undtagen brug af grill med kul eller gas i egen have på fast ubrandbart underlag.

Efter at afbrændingsforbuddet ophører, gælder de almindelige bestemmelser omkring afbrænding igen.

Vær fortsat opmærksom når du bruger åben ild i naturen

"Vi har nu fået så meget nedbør i vores område, at vi vurderer, at det er forsvarligt at ophæve forbuddet mod afbrænding i det fri. Vi opfordrer dog stadig borgene til at være opmærksomme og påpasselige, når de bruger åben ild i det fri, da naturen jo stadig er meget mærket efter mange ugers tørke", udtaler beredskabschef Lasse E. Hansen.

Gode råd og vejledning

Gode råd omkring afbrænding kan du finde på www.vsbv.dk under råd og vejledning på forsiden eller via dette link: Gode råd og vejledning

Vestsjællands Brandvæsen har udarbejdet en vejledning om afbrænding med blandt andet vejledende afstande og regler for, hvad der må brændes af, og hvornår der må brændes af. Afbrændingsvejledning

For yderligere oplysninger i forhold til denne pressemeddelelse - kontakt venligst:

Lasse E. Hansen

Beredskabschef - myndighed og forebyggelse

Tlf.: 20 11 92 77

 

Hvad må jeg under afbrændingsforbuddet

Det nordvestsjællandske Danmark er fyldt med dejlig natur som indbyder til sommeraktivteter og en masse sommerhusgæster. 

I kommunerne som Vestsjællands Brandvæsen servicere, har der været afbrændingsforbud i små 3 uger. Afbrændingsforbudet er landsdækkende, men dog er der alligevel små variationer fra område til område, så derfor kan du her blive klogere på hvad du må og ikke må i kommunerne: Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø.

 

Afbrændingsforbudet omfatter; afbrænding af halm, frøgræsser mm., bål og brug af ukrudtsbrændere og grill.

Det vil sige, at ovenstående som udgangspunkt er forbudt!

Du må dog gerne anvende din grill i privat have, så længe den er placeret på er fast, ikke brandbart underlag (Fliser, træteresse, grus, asfalt mm.)

Med grill forstås, gas eller kul. Herunder også anvendelse af trangia.

Alt afbrænding af træ er forbudt!

Brandvæsnet giver ikke tilladelse til, at benytte grill, bål, trangia osv. i offentlig natur og skove.

Påsvejsening af tagpap af private er også omfattet af afbrændingsforbuddet.

Retningslinjer for erhvervsdrivendes varmt arbejde

Er du alligevel i tvivl, så send din forespørgsel til: forebyg@vsbv.dk , vi vil rigtig gerne snakke med dig, men du kan spare tid ved at sende din forespørgsel skriftlig, da vi ofte vil bede om en skriftlig henvendelse alligevel.

Læs pressemeddelelse i forbindelse med udstedelse af afbrændingsforbud

Høring af Plan-forslag til VSBV Risikobaseret Dimensionering

Vestsjællands Brandvæsen har sendt plan-forslag til risikobaseret dimensionering i høring.

Høringsperioden løber fra 02.07.2018-05.08.2018.

Høringsdokumenter

Pressemeddelelse

Afbrænding af bål og brug af grill mm. er stadig tilladt i Vestsjælland -

MEN vær forsigtig! 

Vi oplever fortsat masser af godt vejr, med meget ringe nedbør. Det betyder fortsat at naturen er tør, hvorfor man i denne tid skal være særligt forsigtig hvis der tændes bål, eller benyttes anden form for åben ild i det fri.

Der er endnu ikke udstedt afbrændingsforbud i Vestsjællands Brandvæsens dækningsområder som gælder Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner, og det forventes derfor ikke, at fx afbrænding af bål forbydes inden Sankt Hans aften.

Det betyder at der fortsat må bruges åben ild i det fri - efter normalt gældende regler og begrænsninger. Der må altså gerne grilles, afbrændes bål, tændes levende lys og bruges anden form for åben ild i det fri.

Det er altså tilladt at tænde bål Sankt Hans aften MEN!

Naturen er tør og det er derfor afgørende vigtigt, at du passer godt på, og sætter dig nøje ind i de regler der gælder hvis du vil tænde bål eller gøre brug af anden åben ild i det fri.

Disse regler skal du overholde

Du skal sikre dig, at bålet anbringes i god afstand til bygninger, brandbare oplag osv. Det gør du ved at overholde nedenstående afstande:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag (dobbelt afstand i vindretningen ved jævn og frisk vind)

 • 60 meter fra letantændelige markafgrøder

 • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksning m.v. og brandfarlige oplag.

Afbrændingen af dit bål skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.

Afbrændingen må ikke finde sted i hård vind (10,8 m/8) eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.

Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

Husk også

 • At have vand i nærheden til slukning, hvis det skulle blive nødvendigt.

 • At bålet skal være helt slukket (også gløder) før det forlades.

 • At tage affald osv., med og rydde op på pladsen, inden den forlades.

 • At overveje bålets størrelse - måske det ikke behøver at SÅ stort som sidste år!
   

Afbrænding er dit ansvar - også hvis noget går galt
Hvis afbrænding af bål, brug af grill, udkrudtsbrænder eller lignende kommer ud af kontrol og medfører brandspredning som ikke kan slukkes, skal brandvæsenet straks alarmeres ved at ringe 1-1-2.
Det er strafbart at overtræde reglerne der gælder når du afbrænder bål eller benytter anden form for åben ild. Derfor vil myndighederne i sådanne tilfælde vurdere om reglerne har været overtrådt og i så fald udmåle passende bødestraf.

Dette må du ikke bruge - selv ikke Sankt Hans aften!
Du må som privat person ikke afbrænde fyrværkeri - heller ikke Sankt Hans aften. Fyrværkeri må kun anvendes fra d. 27. december til og med 1. januar. De eneste der må anvende fyrværkeri uden for denne periode er professionelle fyrværkere.

Du må heller ikke benytte skylanterne - også kendt som rislamper. Skylanterne er omfattet af luftfartsloven, og må ikke opsendes uden tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.    

Situationen følges nøje af brandvæsenet
Vestsjællands Brandvæsen overvåger løbende DMI´s tørkeindex og sammenholder denne udvikling med de erfaringer vi gør os, når vores brandfolk rykker ud til brande i naturen.

I øjeblikket oplever vi ikke markant flere brande i naturen end vi har gjort de andre år, og de brande vi rykker ud til i denne tid, udvikler sig ikke anderledes end tidligere.

Derfor har vi endnu ikke indført et afbrændingsforbud, men opfordrer selvfølgelig til, at være påpasselig hvis man vælger at brænde bål eller lignende i denne tørre tid.

Skulle situationen udvikle sig anderledes end forventet, hvor tørken resulterer i større risiko for utilsigtede brande eller lignende, kan det være nødvendigt at forbyde afbrænding. Dette forventes ikke at ske op mod Sankt Hans, men Vestsjællands Brandvæsen opfordrer til, at man holder sig orienteret i pressen og på kommunernes og/eller brandvæsenets hjemmeside.

Du kan læse mere om afbrænding og anden brug af åben ild på brandvæsenets hjemmeside www.vsbv.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst
 

Lasse E. Hansen

Beredskabschef - myndighed og forebyggelse
Mobil 20 11 92 77
E-mail Lasse.Hansen@vsbv.dk

Hent pressemeddelelse

Vestsjællands Brandvæsen har i dag besluttet, at det stadig er tilladt at afbrænde bål og benytte anden form for åben ild.  Det er altså fortsat tilladt at tænde bål Sankt Hans aften.

Dette er gældende for kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø.

Dog anbefaler brandvæsenet at man fortsat er meget påpasselig med brugen af ild, læs råd og vejledning om god omgang med ild og varme ting i tørre perioder.

Du kan allerede nu, gå ind og forberede dig på råd og vejledning i forbindelse med Sankt Hansbål.

 

Pressemeddelelse:

Naturen er meget tør i Vestsjælland - pas på når du bruger åben ild i det fri

Med et tørke-indeks på 9 ud af 10 mange steder i det vestsjællandske opfordrer Vestsjællands Brandvæsen til at udvise stor forsigtighed ved brug af åben ild i naturen

Sommervejret i maj 2018 har slået alle rekorder, og med en vejerudsigt hvor man skal kigge langt efter regn, stiger risikoen for naturbrande i øjeblikket dag for dag.

I det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen som betjener kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø, har man endnu være forskånet for større naturbrande, men her følger man tørkesituationen tæt, dag for dag.

Ifølge Lasse E. Hansen som er chef for myndighed og forebyggelse i Vestsjællands Brandvæsen, skal man i øjeblikket tænke sig om en ekstra gang, inden man bruger åben ild i det fri.

"Vi opfordre borgerne til nøje at overveje om det overhovedet er nødvendigt at bruge åben ild i naturen som vejrsituationen er pt. Hvis man kan vente med at afbrænde bål, brænde ukrudt og lignede aktiviteter, så vent til naturen ikke længere er så tør" siger han.

Tænk før du tænder ild

Hvis man alligevel vælger at bruge åben ild i det fri har han følgende råd:

 •  Hold stor afstand - undgå åben ild i nærheden af tørre planter/vegetation eller andet, der kan brænde
 •  Brug kun grill, bålfade og lign. på et fast ubrandbart underlag
 • Pas på kraftig vind, der kan sprede ild, og vær bevidst om vindretningen, afbryd aktivitet med åben ild hvis det blæser op
 •  Hold til stadighed ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet
 •  Hav altid vand i nærheden når du bruger åben ild i det fri, så en lille brand hurtigt kan slukkes inden den breder sig

Hvis uheldet er ude

Er uheldet alligevel ude, skal du:

 Ringe til 1-1-2 med samme hvis der er opstået brand som ikke kan kontrolleres

 Begræns branden i det omfang det er muligt indtil brandvæsnet når frem

Forbud mod brug af åben ild og fyrværkeri kan komme på tale

Lasse E. Hansen oplyser at Brandvæsnet i forbindelse med udstedelse af tilladelser til festfyrværkeri, i øjeblikket nøje vurderer hver sag, og at man på grund af tørkesituationen kan risikere at få nej til ansøgninger om afbrænding af festfyrværkeri.

Hvis situationen forværres kan det blive nødvendigt at indføre et egentlig forbud mod brug af al åben ild i fri, slutter Lasse E. Hansen fra Vestsjællands Brandvæsen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Lasse E. Hansen

Beredskabschef - myndighed og forebyggelse

Mobil 20 11 92 77

E-mail Lasse.Hansen@vsbv.dk

Vi har i en længere periode oplevet et pragtfuldt sommervejr uden megen regn og rusk. Men med en lang periode uden vand, begynder naturen at tørste. Vi oplever derfor i øjeblikket at, der rundt om-kring os er rigtig tørt hvilket øger risikoen for, at brande der opstår i det fri, kan brede sig meget hurtigt og i værste fald, blive meget voldsomme.

Her er gode råd til afbrænding i tøre perioder

Tørken medfører øget risiko for brand. Så tænk dig om når du brænder af og brug din sunde fornuft.

Ligeledes gælder det for brug af ukrudtsbrænder, brug af grill og engangsgrill og afbrænding af levende lys udendørs.

Når du skal brænde af, så tjek din kommunes hjemmeside for afbrændings forbud i din kommune.

Når sirenerne hyler, er der normalt fare på færde. Men sirenerne hyler også onsdag den 2. maj kl. 12, uden at man skal bekymre sig over det.

Man skal ikke ringe 112. Man skal kun ringe 112, når der akut er fare på færde, og man har brug for eksempelvis ambulancen, brandvæsnet eller politiet. Ringer man for at spørge, hvorfor sirenerne hyler, kan man blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Hvert år den første onsdag i maj tester myndighederne nemlig sirenerne landet over på Store Hyledag. Det er der to hovedårsager til.

Sirenerne er det helt store håndtag til at advare befolkningen, og vi skal sikre os, at sirenerne virker. Vi skal også sikre os, at folk ved, hvad de skal gøre, hvis sirenerne hyler, så derfor tester vi systemet på Store Hyledag.

Test din egen viden om Sirenerne herunder:

Hvordan skal du agere når sirenen lyder første gang?

Hvordan lyder "fare" signalet?

Hvordan lyder signalet for afblæsning?

Hvor tit testes sirenerne?

Hvordan bliver døve og hørehæmmede alarmeret?

Læs her for at finde ud af hvor god du er til sirenevarsling

Nytårsaften er for mange et symbol på fest og farver sammen med dem man holder af. Derfor ville det også være kedeligt, hvis festlighederne skulle gå op i røg. Følg disse gode råd og undgå at du eller dine naboer får besøg af brandvæsnet nytårsaften.

Brandvæsenet rykker ud til næsten 16 gange så mange brande i nytårsdøgnet som på et gennemsnitligt døgn, ifølge Beredskabsstyrelsens statistik.

Nytårsaften er med andre ord også den levende ilds aften. Foruden affyring af fyrværkeri og raketter, ynder mange også at have dækket fint op med bordpynt, levende lys og bordbomber. I den henseende er der nogle grundlæggende råd som er gode at følge, ifølge inspektør i forebyggende afdeling Vestsjællands Brandvæsen, Daniel Weinreich;

"Sørg altid for at have bordbomben stående på en tallerken under affyring og i god afstand til borddekoration. Husk altid at slukke for de levende lys når rummet forlades og vigtigst af alt, sørg for at der er en brandalarm i huset og at den virker, så alle har en chance for at komme ud hvis uheldet skulle være ude."

Forberedelse før nytårsaften

2 råd for at mindske risikoen for brand nytårsaften forårsaget af fyrværkeri og raketter

 • Sørg for at der er låg på affaldscontainere og at de står i god afstand til bygninger.

 • Afmontér evt. postkassen eller som minimum sørg for at den er tømt for, breve, aviser og reklamer.

"Ved du at din nabo ikke er hjemme, så tjek at deres affaldscontainer også er lukket og placeret væk fra bygningen, hvis branden rigtig tager fat, kan det ende med at beskadige dit eget hus også", udtaler Daniel Weinreich.

Affyring af fyrværkeri og raketter

Ét råd i forbindelse med affyring af fyrværkeri overskygger dem alle:

 • Overhold altid den sikkerhedsafstand der står på fyrværkeriet!

"Pas på dine omgivelser og dine naboer! Det kan du gøre ved at være opmærksom på disse råd: Affyr dit fyrværkeri i 100 m. afstand til bygninger med letantændeligt tag og andet let antændeligt materiale. Ved affyring af raketter gælder 200 m. afstand til samme.

Dårligt vejr nytårsaften er en faktor som ingen kan gøre noget ved, men husk at

 • I blæsevejr gælder den dobbelte afstand i vindretningen."

Du kan læse mere om fyrværkeri og brandsikkerhed her

GODT NYTÅR

Ønskes du af Vestsjællands Brandvæsen

 

Vestsjællands Brandvæsens administration holder lukket mellem jul og nytår, og holder åbent igen 2. januar 2018.

Der vil være medarbejdere til stede på vores vagtcentral hele julen og nytåret over, de kan kontaktes via 44 22 71 12.

Rigtig god Jul og Godt Nytår

Tiden for levende lys, ild i brændeovnen og lækker mad på komfuret er over os.

Hvis din vinterhygge ikke skal gå op i røg, så følg linket for at læse mere om at forebygge og afhjælpe brænd i hjemmet.

Råd og vejledning til forebyggelse mod brand i hjemmet

Vestsjællands Brandvæsens krisestab er lukket ned her til morgen klokken 08.00, ligeledes er hotline nummeret 44 22 71 04.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet mellem brandvæsnet, borgere, kommunerne, Beredskabsstyrelsen samt andre myndigheder både før, under og efter Ingolf og forhøjet vandstand.

Endnu en gang har Vestsjællands Brandvæsen bemærket borgernes store egen-indsats i form af at afhente sandsække og beskytte egen ejendom.

Man er altid velkommen til at kontakte Vestsjællands Brandvæsen med ris/ros skriftligt via vsbv@vsbv.dk.  

 

Med venlig hilsen

Vestsjællands Brandvæsen

Har du spørgsmål omkring stormen Ingolf eller den efterfølgende forhøjede vandstand kan du kontakte Vestsjællands Brandvæsen på:
44 22 71 04

Tuse Næs: udbyvej 23,

Holbæk: Parallelvej 52 - Vejvæsnetsplads i Holbæk

Lejre: Ejby havn, Gershøjhavn, Lyndhavn, Trælleup hallen (alle uden bemanding)

Kalundborg: Rynkevangen 12

Odsherred: Nykøbing havn og Rørvig havn

 

DMI varsler om voldsomt vejr med meget vind lørdag den 28.10.2017 og søndag den 29.10.2017.
Som varslet lyder nu, er det primært Odsherred og Kalundborg kommune i Vestsjælland som er berørt. Hvor der i Lejre, Sorø og Holbæk er risiko for voldsomt vejr.

Bor du i disse områder, er det nu der er tid til at forberede dig på at der kommer meget vind og du kan dermed minimere skaderne.

Du kan læse gode råd om hvordan du forholder dig til hård vind hvis du trykker her.

Du kan følge udviklingen på DMI's hjemmeside ved at klikke her

 

 

Vestsjællands Brandvæsen søger deltidsbrandfolk til brandstationen i Hvalsø med tiltrædelse 1. januar 2018 eller snarest muligt.
Vi søger kvinder eller mænd, som helst både bor og arbejder i Hvalsø eller omegn. Alternativt en af delene.
 

Læs hele jobannoncen ved at klikke her

Så er tiden inde til at få sendt ansøgningen/anmodningen, for at blive godkendt til at sælge og opbevare fyrværkeri.

Det hele foregår elektronisk.

Ansøg om godkendelse til at sælge fyrværkeri

Fra 30. august 2017, er instrukserne i forbindelse med sirenevarsling ændret til at man skal; søge nærmere information ved DR eller TV2.

Skulle man ikke også det før? Kunne man fristes til at spørge. Og jo, det skulle man, men før den 30. august 2017 skulle man også gå inden for, lukke døre og vinduer og ventilation. Instrukserne er nu ændret til at, hvis sirenerne hyler, skal du alene søge information hos DR og/eller TV2.

Læs mere om sirenevarsling her

Her kan du læse årsrapporten 2016 for Forebyggende afdeling.

Pressemeddelelse fra Vestsjællands Brandvæsen - 4. maj 2017

Vestsjællands Brandvæsen fik overskud i 2016

På sit møde den 21. april godkendte beredskabskommissionen i Vestsjællands Brandvæsen regnskabet for 2016. Slagelses udtræden af selskabet op til etableringstidspunktet gav selskabet en svær og omkostningstung opstart. På trods heraf endte det samlede driftsregnskab 2016 i et overskud på ca. 2,4 mio. kr., hvilket beredskabskommissionen udtrykker tilfredshed med. Samtidig noterer beredskabskommissionen sig, at afvigelserne på de enkelte poster primært er begrundet i en forskellig konteringspraksis i de fem kommuner.

Det nye selskab er således kommet godt fra start og beredskabskommissionen påskønner den store indsats, som selskabets medarbejdere har ydet, blandt andet ved at sikre driften gennem overgangsperioden. Beredskabskommissionen har derfor store forventninger til den fortsatte udvikling af selskabet.

Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for beredskabskommissionen Borgmester Søren Kjærsgaard på telefon 72 36 80 89 eller Beredskabsdirektør Helle Søeberg på telefon 40 43 34 32

Når sirenerne hyler, er der normalt fare på færde. Men sirenerne hyler også onsdag den 3. maj kl. 12, uden at man skal bekymre sig over det.

Man skal ikke ringe 112. Man skal kun ringe 112, når der akut er fare på færde, og man har brug for eksempelvis ambulancen, brandvæsnet eller politiet. Ringer man for at spørge, hvorfor sirenerne hyler, kan man blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Hvert år den første onsdag i maj tester myndighederne nemlig sirenerne landet over på Store Hyledag. Det er der to hovedårsager til.

Sirenerne er det helt store håndtag til at advare befolkningen, og vi skal sikre os, at sirenerne virker. Vi skal også sikre os, at folk ved, hvad de skal gøre, hvis sirenerne hyler, så derfor tester vi systemet på Store Hyledag.

Test din egen viden om Sirenerne herunder:

Hvordan skal du agere når sirenen lyder første gang?

Hvordan lyder "fare" signalet?

Hvordan lyder signalet for afblæsning?

Hvor tit testes sirenerne?

Hvordan bliver døve og hørehæmmede alarmeret?

Læs her for at finde ud af hvor god du er til sirenevarsling

Antallet af naturbrande topper i sommerhalvåret. Her er en række gode råd til at undgå brand, når du færdes i naturen og arbejder i haven.

Foråret er over os med sol og varme, og mange begiver sig ud i haven og naturen for at nyde det gode vejr. Men selv om vi lige er kommet ud af de våde vintermåneder, er brandfaren stor.

Fra 2012-2016 er Vestsjællands Brandvæsen i Vores dækningsområde rykket ud til gennemsnitligt 88 naturbrænde, hvor man i region Sjælland har kørt til gennemsnitligt 298 naturbrænde i samme periode.

Det svarer til for hver 100.000 indbygger i Vestsjællands Brandvæsens kommuner at:

 • Holbæk kommune har 31 naturbrande

 • Kalundborg kommune har 38 naturbrænde

 • Lejre kommune har 49 naturbrænde

 • Odsherred kommune har 65 naturbrænde

 • Sorø kommune har 46 naturbrænde

En af årsagerne til de mange naturbrande er, at det døde, tørre løv, som har overvintret i naturen, nemt kan antændes af eksempelvis gnister fra et bål, cigaretskodder eller ukrudtsbrændere.

Kort som viser landsfordelingen af brænde hvor ukrudtsbrænder har været årsag til branden (pdf).

Man kommer rigtigt langt med lidt forsigtighed. Brug ukrudtsbrænderen, når planter og jord er fugtig, og der er vindstille. Sørg for at holde god afstand til bygninger, hække og biler, så du ikke kommer til at sætte ild til dem. Husk at ukrudtet kun skal svitses, ikke brændes. Det er også en god ide at have vand eller vandslagen ved hånden.

For 5 gode råd til at undgå brand ved brug af ukrudtsbrænder: læs her

Følger du linket kan du i menuen til venstre også finde gode råd og regler omkring afbrænding af bål.

Hvis uheldet skulle være ude - ring 1-1-2

Vestsjællands Brandvæsen gik i nat fra kriseberedskab tilbage til normalt beredskab, da stormfloden heldigvis ikke medførte højere vandstande end varslet.

Stormfloden berørte i denne omgang Kalundborg og Reersø, inden for Vestsjællands Brandvæsens område. Vi vil gerne takke borgere i berørte områder og kommunerne for et godt samarbejde om at få mindsket skaderne i bredest mulig omfang.

 

Der har på landsplan været stor fokus på "storm-turister" og vi vil i samarbejde med Politiet appellere til at borgerne forholder sig til politiets anbefalinger om at blive inde døre under sådanne vejrlige hændelser, for egen sikkerheds skyld og for at beredskabet kan fokusere ressourcerne på at hjælpe dem, som er i knibe.

 

Vestsjællands Brandvæsen vil gerne høre ris og ros fra borgere omkring vores håndtering af stormen Urd og de efterfølgende stormfloder. Dette kan gøres på vsbv@vsbv.dk ved at skrive "Stormen Urd" i emnefeltet.

DMI varsler om Storm i blandt andet det vestlige af Sjælland, stormen medfører forhøjet vandstande. Som det ser ud nu går det værst ud over Kalundborg kommune. Vestsjællands Brandvæsen følger stormen tæt, i samarbejde med kommunerne og politiet.
Der kommer opdatering her på hjemmesiden og på kommunernes hjemmesider, så snart der er nyt.

Følg stormens udvikling på DMI

Afsluttende indsats ved Stormen Urd

 

Vestsjællands Brandvæsen er i øjeblikket i gang med den sidste oprydning efter stormen Urd, som heldigvis ikke blev så slem som først varslet. En af årsagerne til at skaderne i forbindelse med Urd ikke blev større end de gjorde, var det store stykke arbejde, som borgerne selv lagde i forberedelserne.

 

I forbindelse med forberedelserne var der mange borgere i kommunerne som benyttede sig af at hente sandsække hjem. Disse sandsække skal man selv sørge for at skaffe sig af med eller gemme til senere brug.

 

Dette var den første større storm efter at beredskaberne blev sammenlagt i starten af 2016. Urd var derfor også med at afprøve Vestsjællands Brandvæsen kriseorganisation og samarbejde med de enkelte kommuner under en kritisk hændelse, dette forløb efter planen og der vil blive evalueret på hændelsen i starten af det nye år.

I forbindelse med denne evaluering er vi interesseret i at høre ris og ros fra borgerne i kommunerne. I er velkomne til at sende en mail til vsbv@vsbv.dk med teksten "stormen Urd" i emnefeltet. På forhånd tak for hjælpen.

 

Vestsjællands Brandvæsen vil gerne takke for samarbejdet med kommunerne, borgere og Beredskabet op til, under og efter stormen. 

 

Venlig hilsen 

Ledelsen i Vestsjællands brandvæsen.

Borgere i Vestsjællands Brandvæsens kommuner henvises til at finde opdateringer omkring stormen på Deres kommunes hjemmeside. 

Ønsker man kontakt med Vestsjællands Brandvæsen, omkring stormen, Urd, henvises til telefonnummer: 40 15 96 83, denne telefon vil blive besvaret hele døgnet frem til tirsdag den 27.12.2016 klokken 18.00 - så fremt ikke andet er meldt ud.

Pas på Jer selv og andre, og benyt Politiets gode råd om sikkerhed i stormvejr.

De nuværende tre brandslukningskontrakter Vestsjællands Brandvæsen har med Falck, udløber ved årets udgang, og erstattes af én samlet treårig aftale. De forskellige ønsker og muligheder har været drøftet mellem parterne, hvor fokus har været på et partnerskab fremfor en leverandørmodel, idet målet har været at skabe et bæredygtigt samarbejde til gavn for områdets borgere.

Læs hele pressemeddelsen her (PDF)

Vestsjællands Brandvæsens administration har skiftet lokaler til brandstationen i Kalundborg, på rynkevangen 12, 4400 Kalundborg.

Brande i private hjem topper i december

Julemåneden er højsæson for brande i private hjem. Regner man de brande med, der slukkes af beboerne selv, opstår der på landsplan op mod 6.800 brande i december. Undgå julebrande ved at følge fem simple råd.

December er højsæson for brande i private hjem, og der er derfor god grund til at tænde levende lys med omtanke og være opmærksom i sit hjem i julemåneden. Brandvæsnet slukkede i gennemsnit 557 brande i private hjem i december måned i årene 2011-2015 – eller ca. 145 flere brande end i en gennemsnitsmåned.

I dette tal indgår dog ikke de såkaldte ’happy fires’, der er de mindre brande, som folk selv håndterer og slukker uden at tilkalde brandvæsenet. En undersøgelse fra Epinion fra 2015 viser, at flere end 60.000 danskere årligt oplever en ”happy fire” i deres eget hjem.

- Hvis man medtager antallet af ’happy fires’ svarer det til, at der hvert år er mere end 6.800 brande i december måned i private hjem eller ca. 1.300 flere brande end gennemsnittet. Derfor er det vigtigt, at både voksne og børn kender de klassiske brandfarer, er opmærksomme i hjemmet og følger nogle simple råd for at undgå, at julen ødelægges af en brand i hjemmet, forklarer Mads Dalgaard, kampagnemedarbejder i Beredskabsstyrelsen

For hele Region Sjælland har der i årene 2011-2015, været 13 brande pr. 100.000 indbygger. For Vestsjællands Brandvæsens område har der i:

Holbæk kommune været 14 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015

Kalundborg kommune været 14 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015

Lejre kommune været 8 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015

Odsherred kommune været 16 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015

Sorø kommune været 14 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015

Fem gode råd til en brandsikker jul

Få en brandsikker jul ved at følge disse fem simple råd, fra Brandvæsnet, når du tænder levende lys i stuen og laver julemad i køkkenet:

 • Gå aldrig fra tændte, levende lys

 • Den, der tænder, slukker

 • Hav altid vand i nærheden

 • Stil aldrig brandbare ting fra dig på komfuret

 • Bliv i køkkenet, når du laver mad på komfuret

Ønsker du flere råd omrking brandsikkerhed i vintermåneden, kan du læse mere om skorstensbrand, brand i køkkenet og levende lys.

Rådet over alle råd - hvis uheldet nu alligevel skulle være ude, er at have brandalarmer i hjemmet, læs mere her: Brandsikkert hjem

I september var Beredskabsstyrelsen på tilsynsbesøg hos Vestsjællands Brandvæsen i Lumsås, hvor brandfolkene gennemførte en øvelse omhandlende løft af tunge byrder og afstivning af bygninger i forskellige redningssituationer. De tre lokale holdledere, der virkede som instruktører på øvelsen, får i Beredskabsstyrelsens tilsynsrapport ros for deres undervisning.

 

Læs hele artiklen

Brandvæsenets plan for risikobaseret dimensionering er klar til politisk behandling

Den Fælleskommunale Beredskabskommission forventes derfor på sit møde den 29. april 2016 at godkende forslag til risikobaseret dimensionering for Vestsjællands Brandvæsen. 

Herefter skal den risikobaserede dimensionering fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd - hvilket forventes at kunne ske i maj måned 2016.

Plan for Risikobaseret dimensionering

Overnatninger i institutioner, forsamlingslokaler og lignende, der ikke i forvejen er godkendt til overnatning kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn.

Midlertidige overnatninger kræver tilladelse fra brandvæsenet. Så hvis overntaningen finder sted i Kalundborg, Holbæk, Sorø, Odsherred eller Lejre Kommune, skal ansøge her på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside.

Her finder du også oplysninger om, hvilke regler der gælder i forbindelse med midlertidige overnatninger.

Læs mere om midlertidige overnatninger her

 

Den fælleskommunale beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner traf på sit første ordinære møde den 29. januar 2016 beslutning om, at på nuværende tidspunkt vil de eksisterende brandstationer fortsætte efter sammenlægningen af brandvæsenerne i Vestsjællands Brandvæsen.

"Tryghed er et nøgleord i brandvæsenets arbejde", udtaler borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk "og med den beslutning kan medarbejdere og borgere være sikre på, at Vestsjællands Brandvæsen rykker ud, når der er brug for det - i hele Vestsjællands store geografi".

Sammenlægningen af de 5 kommunale brandvæsener har været under forberedelse, siden KL og regeringen i juni 2014 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi 2015, aftalte, at antallet af kommunale beredskaber senest 1. januar 2016 skulle reduceres til maximalt 20. Som led i aftalen indgik endvidere, at der skulle findes effektiviseringer i beredskaberne på 175 mio. kr.

For de 5 kommuner betyder det effektiviseringer for i alt ca. 6,4 mio. kr. Derfor havde beredskabskommissionen bedt ledelsen om at udarbejde konkrete forslag til effektiviseringer. Kommissionen arbejder videre med forslagene på sit næste møde, men således under den forudsætning, at der ikke på nuværende tidspunkt vil ske ændringer i stationsstrukturen.

Vestsjællands Brandvæsen besluttede, at Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse flyttes pr. 1. januar 2017 til Kalundborg Brandstation. Det sker som konsekvens af, at antallet af deltagende kommuner er blevet reduceret fra 6 til 5 med Slagelse Kommunes udtræden i slutningen af december. Administrationen kan nu indpasses i rammerne på Kalundborg Brandstation.

På mødet konstituerede beredskabskommissionen sig med borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk, og borgmester Mette Touborg, Lejre, som hhv. formand og næstformand.

Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen har fastsat forretningsordenen for Vestsjællands Brandvæsens virksomhed.

Du kan læse den hele under Om VSBV

Twitter - Midt-Vestsj. Politi

Twitter - Beredskabsstyrelsen

VSBV.dk benytter cookies

For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, benytter vi cookies til at vores statistik. Du kan til hver en tid slette cookies igen.

OK