Skip til hoved indholdet

Afbrændning

Generelt

Som udgangspunkt gælder det at kommunens miljøafdeling har myndighedsansvaret for hvad der må brændes af.

Det er derimod brandvæsnet som har ansvaret for hvilke bestemmelser der gælder i forbindelse med hvordan afbrændingen foregår, f.eks. afstandskrav.   

En afbrænding af haveaffald er fra 9.12. 2020 ikke længere lovlig.

Afbrændinger af enhver form skal ikke anmeldes til det lokale beredskab, med undtagelse af afbrænding af lyng, siv, rør eller lign.

Ønsker man at gøre opmærksom på at man påtænker en evt. markafbrænding eller er man i tvivl så kontakt politiet via 114 eller dit lokale miljøkontor.

Hensyn ved afbrænding

 1. Afbrændingen skal foregå på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
 2. Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding.
 3. Afbrænding må ikke ske i farlig nærhed af letantændelige; overflader, vegetation, genstande og oplag.
 4. Afbrænding skal ske under passende opsyn (må kun fortages af myndige personer).
 5. Afbrændingen skal ske kontrolleret. Efter afbrændingen skal det sikres, at ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.
 6. Røg fra afbrændingen må ikke være til gene for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Røgfanen må ikke kunne bevæge sig lavt ind over afgrøder, der skal anvendes til foder eller fødevarer.
 7. Ved afbrænding må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.
 8. Der må ikke afbrændes i hård vind (10,8 m/s) eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal afbrændingen straks afsluttes.

Du skal

 • Sikre at afbrændingen foretages i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag, og evt. suppleres af brandbælter.
 • Have slukningsredskaber tilgængeligt før afbrændingen påbegyndes

Gode råd om afbrænding

Før afbrænding

 • Området sikres mod brandspredning
 • Frembring og klargør slukningsudstyr
 • Et bål bør, umiddelbart før afbrænding, flyttes af hensyn til evt. dyreophold i bålet

Under afbrænding

 • Medbring mobiltelefon til alarmering, hvis noget skulle gå galt
 • Kend den nøjagtige adresse hvor afbrændingen finder sted
 • Hold øje med at afbrændingen ikke er til gene for omgivelserne. I så fald skal afbrændingen afbrydes

Efter afbrænding

 • Det skal sikres at der ikke er gløder tilbage
 • På offentlige steder skal evt. bålrester fjernes
 • På stranden skal bålplads (sandet) køles med vand (køl aldrig bålstedet ved blot at kaste sand over)

Halm må KUN afbrændes når:

 • Halmen er fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
 • Halmen har været anvendt til overdækninger og lignende
 • Halmen er fra mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
 • Afbrænding af vådt halm først sker efter anmeldelse til kommunens miljøafdeling
 • Afbrænding sker tidligst ved solopgang og afsluttes samme dag, senest ved solnedgang

Afbrænding af halm og lign., herunder løst halm efter mejetærskning, bør ske i en afstand af mindst

 1. 30 m fra bygninger med hårdt tag, dog 100 meter ved afbrænding af halmstakke
 2. 100 m fra bygninger med letantændeligt tag
 3. 100 m fra steder, hvor der anvendes eller opbevares større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
 4. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. 30 m fra letantændelige markafgrøder, dog 100 meter ved afbrænding af halmstakke.
 6. 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
 • Ved jævn vind (5,5 m/s) eller derover fordobles alle de ovennævnte afstande i vindens retning (se dog pkt. 8 under afsnittet ”hensyn ved afbrænding”)
 • Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves
 • Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades
 • Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retning
 • Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest ved solnedgang

Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. fra skov- og landbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skov- og landbrugsdrift, bør ske i en afstand af mindst

 1. 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 2. 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 3. 100 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 4. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. 30 m fra markafgrøder.
 6. 30 m fra selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
 • Ved større samlede afbrændinger, dvs. afbrændinger med et grundareal på mere end 100 m2 eller stregformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden skal de i pkt. 1, 4 og 5, nævnte afstande være mindst 100 m
 • Ved jævn vind (5,5 m/s) eller derover fordobles de i pkt. 1 - 5 nævnte afstande i vindens retning (se dog pkt. 8 under afsnittet ”hensyn ved afbrænding”)

Afbrænding af siv og rør der står på roden i søer, åer, moser, rørskove og enge samt afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv, samt hede- og mosejord må KUN ske med Beredskabets tilladelse.

Da Vestsjællands brandvæsen i perioden fra 1. marts til 31. oktober skal indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen forud for, at Beredskabet kan meddele tilladelse, skal ansøgningen fremsendes i god tid og senest 30 dage forud for den planlagte afbrænding.

 

Haveaffald må som udgangspunkt ikke afbrændes.  

Park- og gartneriaffald må KUN afbrændes når:

 • Det sker som en integreret del af den almindelige drift på landbrugs- og gartneriejendomme. Tjek gældende regler med egen kommune.

Afbrænding af park- og gartneriaffald, i en mængde på højst 200 liter bør ske i en afstand af mindst

 1. 10 m fra bygninger med hårdt tag, dog 5 m såfremt afbrændingen sker i en metalbeholder til afbrænding
 2. 30 m fra bygninger med letantændeligt tag
 3. 30 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
 4. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation
 5. 30 m fra letantændelige markafgrøder
 • Ved jævn vind (5,5 m/s) eller derover fordobles de ovennævnte pkt. 1 - 5, afstande i vindens retning (se dog pkt. 8 under afsnittet ”hensyn ved afbrænding”)

Afbrænding af park- og gartneriaffald, i mængder større end 200 liter og indtil 500 liter bør ske i en afstand af mindst

 1. 30 m fra bygninger med hårdt tag
 2. 100 m fra bygninger med letantændeligt tag
 3. 100 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
 4. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation
 5. 30 m fra letantændelige markafgrøder
 • Ved jævn vind (5,5 m/s) eller derover fordobles de ovennævnte pkt. 1 - 5, afstande i vindens retning (se dog pkt. 8 under afsnittet ”hensyn ved afbrænding”)

Afbrænding af park- og gartneriaffald, i mængder større end 500 liter bør ske i en afstand af mindst

 1. 30 m fra bygninger med hårdt tag
 2. 200 m fra bygninger med letantændeligt tag
 3. 200 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlig, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
 4. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation
 5. 60 m fra letantændelige markafgrøder
 • Ved jævn vind (5,5 m/s) eller derover fordobles ovennævnte afstand i pkt. 1, i vindens retning (se dog pkt. 8 under afsnittet ”hensyn ved afbrænding”)

 

Rent og tørt træ må afbrændes på indrettede bålpladser eller i bålfade.

Ved rent, tørt træ forstås:

 • Træbriketter og træbrænde

Bål og bålfade med en diameter eller diagonal på højst 120 cm, herunder bål i bålfade, bør ske i en afstand af mindst

 1. 10 m fra bygninger med hårdt tag.
 2. 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlig, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer, fra nåletræsbevoksninger, fra lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt letantændelige markafgrøder.

Ved afbrænding af bål i det fri med en diameter eller diagonal på højst 80 cm, kan afstanden reduceres til mindre end 10 meter fra bygninger med hårdt tag, dog således, at der holdes forsvarlig afstand til bygningen.

Afbrænding af sankthansbål og andre bål i det fri herunder bålfade med en diameter større end 120 cm bør ske i en afstand af mindst

 1. 30 m fra bygninger med hårdt tag
 2. 200 m fra bygninger med letantændeligt tag
 3. 200 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
 4. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation
 5. 60 m fra letantændelige markafgrøder

Ved jævn vind (5,5 m/s) fordobles de ovennævnte nr. 1 nævnte afstande i vindens retning (se dog pkt. 8 under afsnittet ”hensyn ved afbrænding")

 • Beredskabet kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt områdets beskaffenhed udgør en øget brandrisiko, f.eks. pga. tørke eller andre ekstraordinære forhold.

Beredskabet kan forbyde eller fastsætte vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

 • Beredskabet kan, når det i det enkelte tilfælde findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afvigelser fra regulativet, eventuelt på nærmere angivne vilkår.

Afbrændingsregler i dette regulativ er fastsat i medfør af:

 1. Bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
 2. Bekendtgørelse nr. 1459 af 7. december 2015 om forbud mod markafbrændinger af halm mv.
 3. Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.